Skip Ribbon Commands
Skip to main content
ບັນຊີເງິນຝາກປະຢັດ
ໜ້າຫຼັກPersonalDepositsບັນຊີເງິນຝາກປະຢັດ
 
ບັນຊີເງິນຝາກປະຢັດ

 
v  ຈຸດປະສົງ: ຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າບຸກຄົນທີ່ຕ້ອງການຝາກປະຢັດຜ່ານທະນາຄານ.
v  ລັກສະນະຜະລິດຕະພັນ:
·         ມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ສະດວກສະບາຍໃນຝາກ ແລະ ເບີກຖອນໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ.
·         ສະກຸນເງິນ: ກີບ, ໂດລາ, ບາດ.
·         ອັດຕາດອກເບ້ຍ: ໄດ້ຮັບດອກເບ້ຍທຸກໆເດືອນ (ອີງຕາມການປະກາດນໍາໃຊ້ຂອງ ທະນາຄານ Sacombank Lao ໃນແຕ່ລະໄລຍະ).
·         ວົງເງິນຂັ້ນຕໍ່າເປີດບັນຊີ: ຕາມລະບຽບຂອງ ທະນາຄານ Sacombank Lao ກໍານົດໄວ້ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
v  ຂັ້ນຕອນເອກະສານປະກອບມີ:
·         ບັດປະຈຳຕົວ/ໜັງສືຜ່ານແດນ/ປຶ້ມສຳມະໂນຄົວຂອງບຸກຄົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
·         ເອກະສານຕ່າງໆຕາມລະບຽບຂອງ ທະນາຄານ Sacombank Lao ກໍານົດໄວ້ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.

ບັນຊີເງິນຝາກປະຢັດ