Skip Ribbon Commands
Skip to main content
ຝາກປະຢັດພິເສດ
ໜ້າຫຼັກPersonalຝາກປະຢັດພິເສດ
 

Ø   ຄຸນປະໂຫຍດ:
·         ເບິກຖອນເງິນບໍ່ຈໍາກັດຈໍານວນຄັ້ງ ຕະຫຼອດໄລຍະຝາກ ສ່ວນຈຳນວນເງິນທີ່ເຫຼືອ ຍັງຮັກສາອັດຕາດອກເບ້ຍສູງສຸດໄວ້ຄືເກົ່າ.
·         ອັດຕາດອກເບ້ຍທີ່ໜ້າສົນໃຈ ແລະ ຄົງທີ່ຕະຫຼອດໄລຍະຝາກ.
·         ຄຸນປະໂຫຍດຕ່າງໆຂອງບັນຊີເງິນຝາກປະຢັດພິເສດ.
Ø   ຄຸນລັກສະນະ:
·         ລູກຄ້າບຸກຄົນ: ບຸກຄົນ
·         ໄລຍະຝາກ: 03 - 60 ເດືອນ.
·         ປະເພດສະກຸນເງິນຝາກ: ກີບ, ບາດ​ ​ແລະ​​​ ໂດ​ລາ.
·         ວົງເງິນຝາກຂັ້ນຕໍ່າ:
ü  ເງິນກີບ: 50.000.000.
ü  ບາດ​: 200.000
ü  ໂດ​ລາ​: 5.000
·         ວົງເງິນຖອນຂັ້ນຕ່ຳ:
ü  ເງິນກີບ: 1.000.000/ຄັ້ງ.
ü  ບາດ: 5.000/ຄັ້ງ.
ü  ໂດລາ: 100/ຄັ້ງ.
Ø   ເງື່ອນໄຂ ແລະ ເອກະສານ:
·         ບັດປະຈຳຕົວ/ ປື້ມສຳມະ​ໂນ​ຄົວ/ ປື້ມຜ່ານ​ແດນ.

ຝາກປະຢັດພິເສດ