Skip Ribbon Commands
Skip to main content
ສິນເຊື່ອເບີກເກີນບັນຊີເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ (OD)
ໜ້າຫຼັກCorporateLoansສິນເຊື່ອເບີກເກີນບັນຊີເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ (OD)
 

 

 

ລູກຄ້າ
§  ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ບຸກຄົນລາວທີ່ດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ມີການຈົດທະບຽນດຳເນີນທຸລະກິດຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ.
ລັກສະນະຜະລິດຕະພັນ
§  ວົງເງິນສະໜອງທຶນ: ສູງສຸດເຖິງ 100% ຂອງມູນຄ່າຫຼັກຊັບຄໍ້າປະກັນ ແຕ່ບໍ່ໃຫ້ເກີນຕາມກໍານົດອັດຕາການປ່ອຍສິນເຊື່ອ ອີງຕາມນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອກ່ຽວກັບຫຼັກຊັບຄໍ້າປະກັນປະຈຸບັນ.
§  ວົງເງິນເບີກເກີນ: ວົງເງິນເບີກເກີນບັນຊີແຕ່ລະຄັ້ງສູງເຖິງ 100% ຂອງວົງເງິນຜິດດ່ຽງລະຫວ່າງຄວາມຕ້ອງການນຳໃຊ້ທຶນ ແລະ ຍອດເງິນມີໃນບັນຊີຂອງລູກຄ້າ, ແຕ່ບໍ່ໃຫ້ເກີນວົງເງິນເບີກເກີນບັນຊີທີ່ກໍານົດໃຫ້.
§  ສະກຸນເງິນ: ກີບ, ບາດ, ໂດລາ.
§  ຫຼັກຊັບຄໍ້າປະກັນ: ອະສັງຫາລິມະຊັບ ຫຼື ບັນຊີເງິນຝາກ, ປື້ມບັນຊີເງິນຝາກປະຢັດ/ຝາກປະຈຳ, ເອກະສານມີຄ່າໂດຍແມ່ນທະນາຄານ Sacombank Lao ເປັນຜູ້ອອກໃຫ້.
§  ບັນຊີທີ່ນຳໃຊ້: ບັນຊີເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ
§  ໄລຍະເວລາ: ສູງສຸດ 12 ເດືອນ.
§  ອັດຕາດອກເບ້ຍ ແລະ ຄ່າທຳນຽມ: ຕາມການກຳນົດຂອງທະນາຄານ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
ຄຸນປະໂຫຍດຂອງຜະລິດຕະພັນ
§  ຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຕ້ອງການນຳໃຊ້ທຶນຢ່າງແທດເໝາະກັບການນໍາໃຊ້ແຫຼ່ງເງິນຈາກການດໍາເນີນທຸລະກິດຫຼັກ.
§  ນຳໃຊ້ທຶນຢ່າງທັນໃຈ ແລະ ຊຳລະໜີ້ໄດ້ສະດວກ.
§  ຂັ້ນຕອນເອກະສານງ່າຍດາຍ ແລະ ວ່ອງໄວ.

 

 

ສິນເຊື່ອເບີກເກີນບັນຊີເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ (OD)