Skip Ribbon Commands
Skip to main content
ເງິນກູ້ເພື່ອໂອນກຳມະສິດ, ກໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງ ອະສັງຫາລິມະຊັບ
ໜ້າຫຼັກCorporateLoansເງິນກູ້ເພື່ອໂອນກຳມະສິດ, ກໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງ ອະສັງຫາລິມະຊັບ
 

ງິນກູ້​​ເພື່ອ​ໂອນ​ກຳມະສິດ, ກໍ່​ສ້າງ ​ແລະ ສ້ອມ​ແປງ ອະສັງ​ຫາ​ລິ​ມະ​ຊັບ


ລັກສະນະບໍລິການ:

Content

​ເໝາະ​ສໍາລັບ​ທ່ານທີ່ກໍາລັງຕ້ອງການການຊ່ວຍເຫລືອທາງດ້ານການເງິນ ເພື່ອຊື້ເຮືອນຫລັງໃໝ່, ທີ່ດິຕອນງາມໆ ຫລື ສ້ອມ​ແປງ​ເຮືອນຢູ່​ໃຫ້ທັນສະໄໝກວ່າ​ເກົ່າ, ດ້ວຍ​ອັດຕາ​ດອກ​ເບ້ຍ ​ແລະ ​ໄລຍະ​ເວລາ​ການ​ກູ້ ທີ່​ແທດ​ເໝາະ​ກັບລາຍ​ຮັບ​ຕົວ​ຈິງ​ຂອງ​ທ່ານ.

 

ຜົນປະໂຫຍດຂອງບໍລິການ:

-   ການ​ປະກອບ​ເອກະສານ​ເພື່ອ​ກູ້​ຢືມ​ງ່າຍ ​ແລະ ​ກະທັດ​ຫັດ​, ວ່ອງ​ໄວ.

-   ທ່ານ​ຈະ​ໄດ້​ຈ່າຍ​ອັດຕາ​ດອກ​ເບ້​ຍທີ່​ຕ່ຳ.

-   ທ່ານ​ສາມາດ​ກຳນົດ​ວັນ​ຊຳລະ​ຕາມ​ກະ​ແສ​ເງິນ​ລາຍ​ຮັບ​ຂອງ​ທ່ານ.

-   ພາຍ​ຫຼັງ​ຊຳລະ​ຕົ້ນ​ທຶນ​ຫຼຸດ​ລົງ​ແລ້ວດອກ​ເບ້ຍ​ກໍ່​ຈະ​ຫຼຸດ​ລົງ​ອີງ​ຕາມ​ການ​ໃຊ້​ເງິນ​ຕົວ​ຈິງ.

 

ອັດ​ຕາດ​ອກ​ເບ້ຍ ​ແລະ ຄ່າທໍານຽມໃນການໃຊ້ບໍລິການ:

ຕາມທີ່ທາງທະນາຄານໄດ້ກຳໜົດ​ໃນ​ແຕ່ລະ​ໄລຍະ.

 

ວົງເງິນ ​ແລະ ​ໄລຍະ​ເວລາ​ໃນ​ການກູ້ຢືມ:

- ວົງເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມສູງສຸດ: 70% ມູນຄ່າຂອງ​ການກໍ່ສ້າງ, ສ້ອມແປງ ຫລື ດິນທີ່​ຈະ​ຊື້, ແຕ່ບໍ່ເກີນ70% ຂອງມູນຄ່າອະສັງຫາລິມະຊັບທີ່​ໃຊ້​ເປັນ​ຫລັກ​ຊັບຄໍ້າປະກັນ:

- ໄລຍະເວລາປ່ອຍເງິນກູ້ສູງສຸດແມ່ນ 20 ປີ ສໍາລັບການໂອນກໍາມະສິດທີ່ດີນ, 10 ປີ ສຳລັບກໍ່ສ້າງເຮືອນ ແລະ 7 ປີ ສໍາລັບການສ້ອມແປງເຮືອນ.

- ອະສັງຫາລິມະຊັບທີ່​ໄດ້ຈາກການກູ້ຢືມສາມາດນຳມາ​ເປັນ​ຫລັກ​ຊັບຄໍ້າປະກັນ​ໄດ້.

 

ເງື່ອນໄຂໃນການໃຊ້ບໍລິການ:

- ປະກອບ​ເອກະສານສະເຫນີຂໍກູ້ຢືມຕາມແບບຟອມຂອງ Sacombank ສາຂາ​ລາວ .

- ສໍາເນົາບັດປະຈໍາຕົວ/ໜັງສືເດີນທາງ/ປື້ມສໍາມະໂນຄົວ, ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່.

- ເອກະສານຢັ້ງຢືນຈຸດປະສົງໃນການນໍາໃຊ້ທືນກູ້ຢືມ (ໂອນກໍາມະສິດ, ກໍ່ສ້າງ, ສ້ອມແປງອະສັງຫາ ລິມະຊັບ)

- ສໍາເນົາເອກະສານຢັ້ງຢືນລາຍຮັບ.

- ເອກະສານຫລັກຊັບຄໍ້າປະກັນສະບັບ​ແທ້.
ເງິນກູ້ເພື່ອໂອນກຳມະສິດ, ກໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງ ອະສັງຫາລິມະຊັບ