Skip Ribbon Commands
Skip to main content
ເງິນກູ້ເພື່ອໃຊ້ຈ່າຍທົ່ວໄປ
ໜ້າຫຼັກCorporateLoansເງິນກູ້ເພື່ອໃຊ້ຈ່າຍທົ່ວໄປ
 

 

ລັກສະນະບໍລິການ:
 • ຕອບ​ສະໜອງທຶນຮອນ​ໃຫ້​ແກ່.
 • ທ່ານທີ່ຢາກ​ໄປ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ, ຊື້​ເຄື່ອງ​ໃຊ້​ສອຍ​ໃນ​ຄອບຄົວ ຫຼື​ວ່າ ໃຊ້​ຈ່າຍ​ອື່ນໆ. ຜະລິດ​ຕະພັນ​ເງິນ​ກູ້​ເພື່ອ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ທົ່ວ​ໄປ​ ຂອງ​ທະນາຄາ​ນ Sacombank ສາຂາ​ລາວ ສາມາດຊ່ວຍເຫຼືອທ່ານ ​ໃຫ້​ໄດ້ໃຊ້ຊີວິດຢ່າງມີຄວາມສຸກໃນແຕ່ລະວັນ.

ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ຂອງ​ບໍ​ລິ​ການ:

 • ຕອບ​ສະໜອງ​ວ່ອງ​ໄວ​ກັບ​ຄວາມ​ຕ້ອງການ​ໃນ​ການ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ຂອງທ່ານ​ໄດ້​ເປັນ​ຢ່າງ​ດີ. 
 • ການ​ປະກອບ​ເອກະສານ​ເພື່ອ​ກູ້​ຢືມ​ງ່າຍ ​ແລະ ​ກະທັດ​ຫັດ​, ວ່ອງ​ໄວ.
 • ທ່ານ​ຈະ​ໄດ້​ຈ່າຍ​ອັດຕາ​ດອກ​ເບ້​ຍທີ່​ຕ່ຳ.
 • ທ່ານ​ສາມາດ​ກຳນົດ​ວັນ​ຊຳລະ​ຕາມ​ກະ​ແສ​ເງິນ​ລາຍ​ຮັບ​ຂອງ​ທ່ານ.
 • ພາຍ​ຫຼັງ​ຊຳລະ​ຕົ້ນ​ທຶນ​ຫຼຸດ​ລົງ​ແລ້ວດອກ​ເບ້ຍ​ກໍ່​ຈະ​ຫຼຸດ​ລົງ​ອີງ​ຕາມ​ການ​ໃຊ້​ເງິນ​ຕົວ​ຈິງ. 

ປະ​ເພດ​ສະ​ກຸນ​ເງິນ:

ສະກຸນເງິນທີ່ໃຫ້ກູ້ຢືມ: ເງິນກີບ

ອັດ​ຕາດ​ອກ​ເບ້ຍ ​ແລະ ຄ່າທໍານຽມໃນການໃຊ້ບໍລິການ:
ຕາມທີ່ທາງທະນາຄານໄດ້ກຳໜົດ​ໃນ​ແຕ່ລະ​ໄລຍະ

 

ວົງເງິນ ແລະ ໄລ​ຍະ​ເວ​ລາ​ໃນ​ການ​ກູ້​ຢືມ:

 

 • ວົງເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມສູງສຸດ
  -70% ຂອງມູນ​ຄ່າຫຼັກຊັບຄໍ້າປະກັນທີ່ເປັນສິດນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ.
  -50% ຂອງມູນ​ຄ່າຫຼັກຊັບຄໍ້າປະກັນທີ່ເປັນສິດນໍາໃຊ້ຫ້ອງເຊົ່າຢູ່ຕະຫຼາດ.
 • ໄລຍະເວລາ​ໃນ​ການ​ກູ້​ຢືມສູງສຸດ
  - ສູງສຸດ 5 ປີສຳລັບຫຼັກຊັບຄໍ້າປະກັນທີ່​ເປັນສິດນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ.
  - ສູງສຸດ 3 ປີສຳລັບຫຼັກຊັບຄໍ້າປະກັນທີ່​ເປັນສິດນໍາໃຊ້ຫ້ອງເຊົ່າຢູ່ຕະຫຼາດ.
  ປະກອບເອກະສານບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ, ອັດຕາດອກເບ້ຍ ທີ່ໜ້າສົນໃຈ

ເງື່ອນ​ໄຂ​ໃນ​ການ​ໃຊ້​ບໍ​ລິ​ການ:

 • ປະກອບ​ເອກະສານສະເຫນີຂໍກູ້ຢືມຕາມແບບຟອມຂອງ Sacombank ສາຂາ​ລາວ
 • ສໍາເນົາບັດປະຈໍາຕົວ/ໜັງສືເດີນທາງ/ປື້ມສໍາມະໂນຄົວ, ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່.
 • ສໍາເນົາເອກະສານຢັ້ງຢືນລາຍຮັບ.
 • ເອກະສານຫລັກຊັບຄໍ້າປະກັນສະບັບ​ແທ້.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ເງິນກູ້ເພື່ອໃຊ້ຈ່າຍທົ່ວໄປ