Skip Ribbon Commands
Skip to main content
ກູ້ຢືມເພື່ອຊົມໃຊ້
ໜ້າຫຼັກPersonalLoansກູ້ຢືມເພື່ອຊົມໃຊ້
 
ກູ້ຢືມເພື່ອຊົມໃຊ້

 

v  ລັກສະນະບໍລິການ:
·         ຕອບ​ສະໜອງທຶນຮອນ​ໃຫ້​ແກ່ທ່ານທີ່ຕ້ອງການໄປ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ, ຊື້​ເຄື່ອງ​ໃຊ້​ສອຍ​ໃນ​ຄອບຄົວ ຫຼື​ວ່າ ໃຊ້​ຈ່າຍ​ອື່ນໆ. ຜະລິດ​ຕະພັນ​ເງິນ​ກູ້​ເພື່ອ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ທົ່ວ​ໄປ​ ຂອງ​ທະນາຄາ​ນ Sacombank Lao ສາມາດຊ່ວຍເຫຼືອທ່ານ ​ໃຫ້​ໄດ້ໃຊ້ຊີວິດຢ່າງມີຄວາມສຸກໃນແຕ່ລະວັນ.
v  ຄຸນປະ​ໂຫຍດ​ຂອງ​ບໍ​ລິ​ການ:
·         ຕອບ​ສະໜອງ​ວ່ອງ​ໄວ​ກັບ​ຄວາມ​ຕ້ອງການ​ໃນ​ການ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ຂອງທ່ານ​ໄດ້​ເປັນ​ຢ່າງ​ດີ. 
·         ການ​ປະກອບ​ເອກະສານ​ເພື່ອ​ກູ້​ຢືມ​ງ່າຍ ​ແລະ ​ກະທັດ​ຫັດ​, ວ່ອງ​ໄວ.
·         ທ່ານ​ຈະ​ໄດ້​ຈ່າຍ​ອັດຕາ​ດອກ​ເບ້​ຍທີ່​ຕ່ຳ.
·         ທ່ານ​ສາມາດ​ກຳນົດ​ວັນ​ຊຳລະ​ຕາມ​ກະ​ແສ​ເງິນ​ລາຍ​ຮັບ​ຂອງ​ທ່ານ.
·         ພາຍ​ຫຼັງ​ຊຳລະ​ຕົ້ນ​ທຶນ​ຫຼຸດ​ລົງ​ແລ້ວດອກ​ເບ້ຍ​ກໍ່​ຈະ​ຫຼຸດ​ລົງ​ອີງ​ຕາມ​ການ​ໃຊ້​ເງິນ​ຕົວ​ຈິງ. 
v  ສະກຸນເງິນທີ່ໃຫ້ກູ້ຢືມ: ເງິນກີບ, ສະກຸນເງິນຕາຕ່າງປະເທດຕາມລະບຽບການ.
v  ອັດ​ຕາດ​ອກ​ເບ້ຍ ​ແລະ ຄ່າທໍານຽມໃນການໃຊ້ບໍລິການ: ຕາມທີ່ທາງທະນາຄານໄດ້ກຳນົດ​ໃນ​ແຕ່ລະ​ໄລຍະ
v  ວົງເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມສູງສຸດ: 70% ຂອງມູນ​ຄ່າຫຼັກຊັບຄໍ້າປະກັນທີ່ເປັນສິດນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ. 50% ຂອງມູນ​ຄ່າຫຼັກຊັບຄໍ້າປະກັນທີ່ເປັນສິດນໍາໃຊ້ຫ້ອງເຊົ່າຢູ່ຕະຫຼາດ.
v  ໄລຍະເວລາ​ໃນ​ການ​ກູ້​ຢືມສູງສຸດ:
·         ສູງສຸດ 5 ປີສຳລັບຫຼັກຊັບຄໍ້າປະກັນທີ່​ເປັນສິດນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ.
·         ສູງສຸດ 3 ປີສຳລັບຫຼັກຊັບຄໍ້າປະກັນທີ່​ເປັນສິດນໍາໃຊ້ຫ້ອງເຊົ່າຢູ່ຕະຫຼາດ.
·         ປະກອບເອກະສານບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ, ອັດຕາດອກເບ້ຍ ທີ່ໜ້າສົນໃຈ.
v  ຂັ້ນຕອນການປະກອບເອກະສານ:
·         ປະກອບ​ເອກະສານສະເໜີຂໍກູ້ຢືມຕາມແບບຟອມຂອງ Sacombank Lao.
·         ສໍາເນົາບັດປະຈໍາຕົວ/ໜັງສືຜ່ານແດນ/ປຶ້ມສໍາມະໂນຄົວ
·         ເອກະສານຕ່າງໆ ຕາມກົດລະບຽບຂອງທະນາຄານ ຊາຄອມແບັງ ລາວ ວາງອອກ.
ກູ້ຢືມເພື່ອຊົມໃຊ້