Skip Ribbon Commands
Skip to main content
ເງິນກູ້ເພື່ອຊື້ລົດໃຫຍ່
ໜ້າຫຼັກCorporateLoansເງິນກູ້ເພື່ອຊື້ລົດໃຫຍ່
 

 

ລັກສະນະບໍລິການ:

ທ່ານສາມາດເປັນເຈົ້າຂອງລົດໃນຝັນ ເພື່ອຮັບໃຊ້ໃນຄອບຄົວ ຫລື ໃນວຽກງານຂອງທ່ານ ໂດຍການ​​ເລືອກໃຊ້ບໍລິການກູ້ຢືມເພື່ອຊື້ລົດໃຫຍ່ ຂອງ Sacombank ສາຂາ ລາວ, ທ່ານຈະສາມາດມີລົດ   ໃໝ່ຄັນ​ງາມໆ​ໄດ້ທັນທີ

 

 

ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ຂອງ​ບໍ​ລິ​ການ:

 • ການ​ປະກອບ​ເອກະສານ​ເພື່ອ​ກູ້​ຢືມ​ງ່າຍ ​ແລະ ​ກະທັດ​ຫັດ​, ວ່ອງ​ໄວ.
 • ທ່ານ​ຈະ​ໄດ້​ຈ່າຍ​ອັດຕາ​ດອກ​ເບ້​ຍທີ່​ຕ່ຳ.
 • ທ່ານ​ສາມາດ​ກຳນົດ​ວັນ​ຊຳລະ​ຕາມ​ກະ​ແສ​ເງິນ​ລາຍ​ຮັບ​ຂອງ​ທ່ານ.
 • ພາຍ​ຫຼັງ​ຊຳລະ​ຕົ້ນ​ທຶນ​ຫຼຸດ​ລົງ​ແລ້ວດອກ​ເບ້ຍ​ກໍ່​ຈະ​ຫຼຸດ​ລົງ​ອີງ​ຕາມ​ການ​ໃຊ້​ເງິນ​ຕົວ​ຈິງ.

ອັດ​ຕາ​ດອກ​ເບ້ຍ ແລະ ຄ່າ​ທຳ​ນຽມ​ໃນ​ການ​ໃຊ້​ບໍ​ລິ​ການ:

ຕາມ​ທີ່ທາງ​ທະ​ນາ​ຄານ​ໄດ້​ກຳ​ໜົດ​ໃນ​ແຕ່​ລະ​ໄລ​ຍະ

ວົງເງິນ ແລະ ໄວ​ຍະ​ເວ​ລາ​ໃນ​ການ​ກູ້​ຢືມ:

 • ວົງເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມສູງສຸດ: 80% ຂອງມູນຄ່າລົດທີ່​ຊື້ ​ໃນ​ກໍລະນີ​ຫລັກຊັບຄໍ້າປະກັນແມ່ນອະສັງຫາລິມະຊັບ ແລະ 70% ຂອງມູນຄ່າລົດທີ່​ຊື້ ​ໃນ​ກໍ​ລະນີຫລັກຊັບຄໍ້າປະກັນແມ່ນລົດທີ່ຊື້.
 • ໄລຍະເວລາປ່ອຍເງິນກູ້ສູງສຸດແມ່ນ: 05 ປີ ສໍາລັບ​ຫລັກຊັບຄໍ້າປະກັນແມ່ນອະສັງຫາລິມະຊັບ ແລະ ສໍາລັບ​ຫລັກຊັບຄໍ້າປະກັນແມ່ນລົດທີ່ຊື້​ແມ່ນ​ອີງ​ຕາມ​ແຕ່​ລະ​ກໍລະນີ.

ເງື່ອນ​ໄຂ​ໃນ​ການ​ໃຊ້​ບໍ​ລິ​ການ:

 • ປະກອບ​ເອກະສານສະເຫນີຂໍກູ້ຢືມຕາມແບບຟອມຂອງ Sacombank ສາຂາ​ລາວ 
 • ສໍາເນົາບັດປະຈໍາຕົວ/ໜັງສືເດີນທາງ/ປື້ມສໍາມະໂນຄົວ, ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່./
 • ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບລົດທີ່ຈະຊື້(ໃບສະເໜີລາຄາ, ສັນຍາມັດຈໍາ...)
 • ສໍາເນົາເອກະສານຢັ້ງຢືນລາຍຮັບ.
 • ເອກະສານຫລັກຊັບຄໍ້າປະກັນສະບັບ​ແທ້.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ເງິນກູ້ເພື່ອຊື້ລົດໃຫຍ່