Skip Ribbon Commands
Skip to main content
ເງິນກູ້ສໍາລັບພະນັກງານ
ໜ້າຫຼັກPersonalLoansເງິນກູ້ສໍາລັບພະນັກງານ
 

ເງິນກູ້ສໍາລັບພະນັກງານ

v  ຈຸດປະສົງ: ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການທຶນສໍາລັບພະນັກງານທຸກຄົນ ທີ່ມີລາຍຮັບຈາກເງິນເດືອນ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ໃນໜ່ວຍງານ/ອົງການຈັດຕັ້ງ ຂອງພາກລັດ ຫຼື ເອກະຊົນ.
v  ວົງເງິນອະນຸມັດ: ສູງສຸດ 100 ລ້ານກີບ ແລະ ຕາມກຳນົດທີວາງໄວ້ຂອງຜະລິດຕະພັນ.
v  ປະເພດເງິນ: ກີບ.
v  ເງື່ອນໄຂ:
·         ບໍລິສັດ/ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ລູກຄ້າເຮັດວຽກຢູ່ແມ່ນຕ້ອງມີການພົວພັນ ແລະ ເຊັນສັນຍາຮ່ວມກັບທາງທະນາຄານ ຊາຄອມແບັງລາວ ໃຫ້ຮັບຜິດຊອບບັນຊີລາຍຮັບຂອງທ່ານ ເພື່ອໃຫ້ລູກຄ້າສາມາດກູ້ວົງເງິນເຕັມຈໍານວນ ຕາມຂໍ້ກໍານົດຂອງຜະລິດຕະພັນ.
·         ຈະຕ້ອງເປັນພະນັກງານທີ່ມີອາຍຸການເຮັດວຽກກັບບໍລິສັດ/ອົງກອນຢ່າງໜ້ອຍ 2 ປີ ຂຶ້ນປີ ແລະ ລາຍໄດ້ສະເລ່ຍ 3 ລ້ານ/ເດືອນ.
·         ລູກຄ້າປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂກົດລະບຽບຂອງນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອ ແລະ ບັນດາເງື່ອນໄຂທີ່ທາງ ທະນາຄານ ຊາຄອມແບັງ ລາວ ວາງອອກ
v  ເອກະສານປະກອບມີ:
·         ບັດປະຈຳຕົວ/ ປຶ້ມສຳມະ​ໂນ​ຄົວ/ ໜັງສືຜ່ານ​ແດນ.
·         ເອກະສານຕ່າງໆ ຕາມກົດລະບຽບຂອງທະນາຄານ ຊາຄອມແບັງ ລາວ ວາງອອກ.
ເງິນກູ້ສໍາລັບພະນັກງານ