Skip Ribbon Commands
Skip to main content
ບັນຊີເງິນຝາກປະຢັດສະສົມ
ໜ້າຫຼັກPersonalDepositsບັນຊີເງິນຝາກປະຢັດສະສົມ
 

ບັນຊີເງິນຝາກປະຢັດສະສົມ

v ຈຸດປະສົງ: ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງຂອງລູກຄ້າບຸກຄົນທີ່ຕ້ອງການຝາກເງິນຜ່ານທະນາຄານ ສາມາດຝາກເງິນຕາມລາຍຮັບຕົວຈິງຂອງທ່ານ ເຊິ່ງບໍ່ຈໍາກັດຈໍານວນເງິນທີ່ມາຝາກແຕ່ລະຄັ້ງ ແລະ ເມື່ອເຖິງເວລາທີ່ກໍານົດກໍຈະໄດ້ຮັບດອກເບ້ຍທີ່ສູງ.
v  ລັກສະນະຜະລິດຕະພັນ:
·         ຝາກເຂົ້າໄດ້ຫຼາຍຄັ້ງ ແລະ ຖອນໄດ້ພຽງຄັ້ງດຽວໃນເວລາປິດບັນຊີ.
·         ສະກຸນເງິນ: ກີບ, ໂດລາ, ບາດ.
·         ອັດຕາດອກເບ້ຍ: ດອກເບ້ຍເງິນຝາກປະຢັດສະສົມ ໂດຍທະນາຄານ Sacombank Lao ໄດ້ປະກາດໃຊ້ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
·         ວົງເງິນເປີດບັນຊີຄັ້ງທຳອິດ: 300.000 ກີບ, 50 ໂດລາ, 1.000 ບາດ.
·         ໄລຍະຝາກ: 1 ປີ ຫາ 15 ປີ.
·         ຮູບແບບການຊຳລະດອກເບ້ຍ: ທ້າຍງວດ.
v  ຂັ້ນຕອນເອກະສານປະກອບມີ:
·         ບັດປະຈຳຕົວ/ໜັງສືຜ່ານແດນ/ປຶ້ມສຳມະໂນຄົວຂອງບຸກຄົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
·         ເອກະສານຕ່າງໆຕາມລະບຽບຂອງ ທະນາຄານ Sacombank Lao ກໍານົດໄວ້ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
ບັນຊີເງິນຝາກປະຢັດສະສົມ