Skip Ribbon Commands
Skip to main content
ບັນຊີເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ
ໜ້າຫຼັກPersonalDepositsບັນຊີເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ
 

ບັນຊີເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ

v  ຈຸດປະສົງ: ຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການນຳໃຊ້ເງິນຝາກຂອງ ບຸກຄົນ ໃນການດໍາເນີນການຊໍາລະສະສາງ, ໂອນເງິນ... ຜ່ານທະນາຄານ.
v  ລັກສະນະຜະລິດຕະພັນ:
·         ສາມາດຝາກ ແລະ ເບີກຖອນໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ.
·         ສາມາດນໍາໃຊ້ແຊັກໃນການສັ່ງຈ່າຍ ຫຼື ຊໍາລະສະສາງ.
·         ສະກຸນເງິນ: ກີບ, ໂດລາ, ບາດ.
·         ອັດຕາດອກເບ້ຍ: ໄດ້ຮັບດອກເບ້ຍທຸກໆເດືອນ (ອີງຕາມການປະກາດນໍາໃຊ້ຂອງ ທະນາຄານ Sacombank Lao ໃນແຕ່ລະໄລຍະ).
·         ວົງເງິນເປີດບັນຊີຄັ້ງທຳອິດ: ຕາມລະບຽບຂອງທະນາຄານ Sacombank Lao ກໍານົດໄວ້ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
v  ຂັ້ນຕອນເອກະສານປະກອບມີ:
·         ແບບຟອມລົງທະບຽນ/ແກ້ໄຂຂໍ້ມູນລູກຄ້າ, ໃບສະເໜີເປີດບັນຊີເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ.
·         ບັດປະຈຳຕົວ/ໜັງສືຜ່ານແດນ/ປຶ້ມສຳມະໂນຄົວຂອງບຸກຄົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ບັນຊີເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ