ການເງິນ ແລະ ການທະນາຄານ
ໜ້າຫຼັກຂ່າວສານການເງິນ ແລະ ການທະນາຄານ
ສະພາບເງິນຕາຂອງ ສປປ ລາວ
ຄະນະອຳນວຍການພ້ອມພະນັກງານ ຊາຄອມແບັງ ມອບເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ກັບ ເດັກນ້ອຍພິການທາງສາຍຕາ ສູນປິ່ນປົວສຸຂະພາບຕາທົ່ງປົ່ງ
ໜ້າ 1 / 4 |
1234
ອັດຕາ ແລກປ່ຽນ
ປັບປຸງເວລາ 9:50, 26/08/2019
ເງິນໂອນ
ເງິນຕາ ຕ່າງປະເທດ ອັດຕາ ສະເໜີຊື້ ອັດຕາ ສະເໜີຂາຍ
USD 50-100 8,710 8,735
USD 1-20 N/A 8,735
THB 500-1000 295.50 297.50
THB 20-100 N/A 297.50
EUR 50-500 9,620 9,663
EUR 1-20 N/A 9,663
JPY 80.20 81.83
CNY 1,218 1,242
CAD 6,327 6,454
GBP 10,335 10,545
VND 0.3876 0.3955
ເງິນສົດ
ເງິນຕາ ຕ່າງປະເທດ ອັດຕາ ສະເໜີຊື້ ອັດຕາ ສະເໜີຂາຍ
USD 50-100 8,710 N/A
USD 1-20 8,692 N/A
THB 500-1000 295.50 N/A
THB 20-100 295.29 N/A
EUR 50-500 9,620 N/A
EUR 1-20 9,615 N/A
JPY 80.20 N/A
CNY N/A N/A
CAD N/A N/A
GBP 10,335 N/A
VND N/A N/A
ສະກຸນເງິນ: LAK