ການເງິນ ແລະ ການທະນາຄານ
ໜ້າຫຼັກຂ່າວສານການເງິນ ແລະ ການທະນາຄານ
ສະພາບເງິນຕາຂອງ ສປປ ລາວ
ຄະນະອຳນວຍການພ້ອມພະນັກງານ ຊາຄອມແບັງ ມອບເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ກັບ ເດັກນ້ອຍພິການທາງສາຍຕາ ສູນປິ່ນປົວສຸຂະພາບຕາທົ່ງປົ່ງ
ໜ້າ 1 / 5 |
12345
ອັດຕາ ແລກປ່ຽນ
ປັບປຸງເວລາ 9:52, 11/06/2021
ເງິນໂອນ
ເງິນຕາ ຕ່າງປະເທດ ອັດຕາ ສະເໜີຊື້ ອັດຕາ ສະເໜີຂາຍ
USD 50-100 9,414 9,454
USD 1-20 N/A 9,454
THB 500-1000 328.03 330.03
THB 20-100 N/A 330.03
EUR 50-500 11,421 11,474
EUR 1-20 N/A 11,474
JPY 85.83 87.36
CNY 1,499 1,524
CAD 6,820 6,950
GBP 13,104 13,319
VND 0.4412 0.4500
ເງິນສົດ
ເງິນຕາ ຕ່າງປະເທດ ອັດຕາ ສະເໜີຊື້ ອັດຕາ ສະເໜີຂາຍ
USD 50-100 9,414 N/A
USD 1-20 9,409 N/A
THB 500-1000 328.03 N/A
THB 20-100 327.83 N/A
EUR 50-500 11,421 N/A
EUR 1-20 11,417 N/A
JPY 85.83 N/A
CNY N/A N/A
CAD N/A N/A
GBP 13,104 N/A
VND N/A N/A
ສະກຸນເງິນ: LAK