ຂ່າວກ່ຽວກັບເສດຖະກິດລາວ
ໜ້າຫຼັກຂ່າວສານBanking and Financeຂ່າວກ່ຽວກັບເສດຖະກິດລາວ
ອັດຕາ ແລກປ່ຽນ
ປັບປຸງເວລາ 10:11, 06/05/2021
ເງິນໂອນ
ເງິນຕາ ຕ່າງປະເທດ ອັດຕາ ສະເໜີຊື້ ອັດຕາ ສະເໜີຂາຍ
USD 50-100 9,400 9,425
USD 1-20 N/A 9,425
THB 500-1000 325.01 327.01
THB 20-100 N/A 327.01
EUR 50-500 11,235 11,286
EUR 1-20 N/A 11,286
JPY 85.50 87.24
CNY 1,430 1,459
CAD 6,675 6,809
GBP 12,810 13,070
VND 0.4412 0.4500
ເງິນສົດ
ເງິນຕາ ຕ່າງປະເທດ ອັດຕາ ສະເໜີຊື້ ອັດຕາ ສະເໜີຂາຍ
USD 50-100 9,400 N/A
USD 1-20 9,395 N/A
THB 500-1000 325.01 N/A
THB 20-100 324.81 N/A
EUR 50-500 11,235 N/A
EUR 1-20 11,231 N/A
JPY 85.50 N/A
CNY N/A N/A
CAD N/A N/A
GBP 12,810 N/A
VND N/A N/A
ສະກຸນເງິນ: LAK