ການເງິນ ແລະ ການທະນາຄານ
ໜ້າຫຼັກຂ່າວສານການເງິນ ແລະ ການທະນາຄານ
ສະພາບເງິນຕາຂອງ ສປປ ລາວ
ຄະນະອຳນວຍການພ້ອມພະນັກງານ ຊາຄອມແບັງ ມອບເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ກັບ ເດັກນ້ອຍພິການທາງສາຍຕາ ສູນປິ່ນປົວສຸຂະພາບຕາທົ່ງປົ່ງ
ໜ້າ 1 / 5 |
12345
ອັດຕາ ແລກປ່ຽນ
ປັບປຸງເວລາ 15:25, 03/07/2020
ເງິນໂອນ
ເງິນຕາ ຕ່າງປະເທດ ອັດຕາ ສະເໜີຊື້ ອັດຕາ ສະເໜີຂາຍ
USD 50-100 9,037 9,044
USD 1-20 N/A 9,044
THB 500-1000 318.00 320.30
THB 20-100 N/A 320.30
EUR 50-500 10,043 10,088
EUR 1-20 N/A 10,088
JPY 81.72 83.38
CNY 1,275 1,301
CAD 6,330 6,457
GBP 10,975 11,198
VND 0.4220 0.4304
ເງິນສົດ
ເງິນຕາ ຕ່າງປະເທດ ອັດຕາ ສະເໜີຊື້ ອັດຕາ ສະເໜີຂາຍ
USD 50-100 9,037 N/A
USD 1-20 9,027 N/A
THB 500-1000 318.00 N/A
THB 20-100 317.90 N/A
EUR 50-500 10,042 N/A
EUR 1-20 10,039 N/A
JPY 81.72 N/A
CNY N/A N/A
CAD N/A N/A
GBP 10,975 N/A
VND N/A N/A
ສະກຸນເງິນ: LAK