report
ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ ແລະ ໃບລາຍງານຜົນດຳເນີນງານ ໄຕມາດ 4.2019

1.gif

2.gif


3.gif


ໃບລາຍງານສະຖານະການເງິນ ແລະ ໃບລາຍງານຜົນດຳເນີນ ໄຕມາດ 3.2019
ໃບລາຍງານສະຖານະການເງິນ ແລະ ໃບລາຍງານຜົນດຳເນີນ ໄຕມາດ 2.2019
ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ ແລະ ໃບລາຍງານຜົນດຳເນີນງານ ໄຕມາດ 1.2019
ໃບລາຍງານສະຖານະການເງິນ ແລະ ໃບລາຍງານຜົນດຳເນີນງານ ໄຕມາດ 4,2018
ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ ແລະ ໃບລາຍງານຜົນດຳເນີນງານ ໄຕມາດ 3.2018
ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ ແລະ ໃບລາຍງານຜົນດຳເນີນງານ ໄຕມາດ 2.2018
ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ ແລະ ໃບລາຍງານຜົນການດຳເນິນງານ ໄຕມາດ 1.2018
ບົດລາຍງານ ປະຈຳປີ 2017
ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ ແລະ ສະຖານະການເງິນ ໄຕມາດ 4.2017
ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ ແລະ ສະຖານະການເງິນ ໄຕມາດ 3.2017
ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ ແລະ ສະຖານະການເງິນ ໄຕມາດ 2.2017
ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ ແລະ ສະຖານະການເງິນ ໄຕມາດ 1.2017
ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ ແລະ ສະຖານະການເງິນ ໄຕມາດ 4.2016
ໃບລາຍງານສະຖານະການເງິນ ໄຕມາດ 3.2016
ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ ໄຕມາດ 3.2016
ໃບລາຍງານສະຖານະການເງິນ ໄຕມາດ 2.2016
ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ ໄຕມາດ 2.2016
ໃບລາຍງານສະຖານະການເງິນ ໄຕມາດ 1.2016
ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ ໄຕມາດ 1.2016
ໃບລາຍງານສະຖານະການເງິນ ໄຕມາດ 4.2015
ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ ໄຕມາດ 4.2015
ໃບລາຍງານສະຖານະການເງິນ ໄຕມາດ 3.2015
ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ ໄຕມາດ 3.2015
ໃບລາຍງານສະຖານະການເງິນ ໄຕມາດ 2.2015
ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ ໄຕມາດທີ 2. 2015
ໃບລາຍງານສະຖານະການເງິນ ໄຕມາດ 1.2015
ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ ໄຕມາດ 1.2015
ບົດລາຍງານ ປະຈຳປີ 2014
ບົດລາຍງານ ປະຈຳປີ 2014
ໃບລາຍງານສະຖານະການເງິນ ປະຈຳປີ 2014
ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດປະຈຳປີ 2014
ໃບລາຍງານສະຖານະການເງິນ ໄຕມາດ 4.2014
ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ ໄຕມາດທີ 4. 2014
ໃບລາຍງານສະຖານະການເງິນ ໄຕມາດ 3.2014
ໃບສະຫລຸບຊັບສົມບັດ ໄຕມາດ 3.2014
ໃບລາຍງານສະຖານະການເງິນ ໄຕມາດ 2.2014
ໃບສະຫລຸບຊັບສົມບັດ ໄຕມາດ 2.2014
ໃບລາຍງານສະຖານະການເງິນ ໄຕມາດ 1.2014
ໃບສະຫລຸບຊັບສົມບັດ ໄຕມາດ 1.2014
ບົດລາຍງານປະຈຳປີ 2013
ບົດລາຍງານປະຈຳປີ 2013
ໃບລາຍງາຍສະຖານະການເງິນ ປະຈຳປີ 2013
ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ ປະຈຳປີ 2013
ໃບລາຍງານສະຖານະການເງິນ ໄຕມາດ 4.2013
ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ ໄຕມາດ 4.2013
ໃບລາຍງານສະຖານະການເງິນ ໄຕມາດ 3.2013
ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ ໄຕມາດ 3.2013
ໃບລາຍງານສະຖານະການເງິນ ໄຕມາດ 2. 2013
ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ ໄຕມາດທີ 2. 2013
ໃບລາຍງານສະຖານະການເງິນ ໄຕມາດ 1. 2013
ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ ໄຕມາດທີ 1. 2013
ໃບລາຍງານສະຖານະການເງິນ ໄຕມາດ 4. 2012
ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ ໄຕມາດທີ 4. 2012
ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ ໄຕມາດທີ 3. 2012
ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ ໄຕມາດທີ 3. 2012
ອັດຕາ ແລກປ່ຽນ
ປັບປຸງເວລາ 8:51, 23/01/2020
ເງິນໂອນ
ເງິນຕາ ຕ່າງປະເທດ ອັດຕາ ສະເໜີຊື້ ອັດຕາ ສະເໜີຂາຍ
USD 1-20 N/A 8,890
THB 500-1000 302.80 304.90
THB 20-100 N/A 304.90
EUR 50-500 9,771 9,815
EUR 1-20 N/A 9,815
JPY 78.82 80.42
CNY 1,300 1,326
CAD 6,330 6,457
GBP 11,343 11,573
VND 0.3980 0.4030
USD 50-100 8,846 8,890
ເງິນສົດ
ເງິນຕາ ຕ່າງປະເທດ ອັດຕາ ສະເໜີຊື້ ອັດຕາ ສະເໜີຂາຍ
USD 1-20 8,846 N/A
THB 500-1000 302.80 N/A
THB 20-100 302.75 N/A
EUR 50-500 9,771 N/A
EUR 1-20 9,766 N/A
JPY 78.82 N/A
CNY N/A N/A
CAD N/A N/A
GBP 11,343 N/A
VND N/A N/A
USD 50-100 8,846 N/A
ສະກຸນເງິນ: LAK
report