report
ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ ແລະ ໃບລາຍງານຜົນດຳເນີນງານ ໄຕມາດ 1.2020

REPORT BOK Q1.2020 1.jpgREPORT BOK Q1.2020 2.jpg


REPORT BOK Q1.2020 3.jpg


ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ ແລະ ໃບລາຍງານຜົນດຳເນີນງານ ໄຕມາດ 4.2019
ໃບລາຍງານສະຖານະການເງິນ ແລະ ໃບລາຍງານຜົນດຳເນີນ ໄຕມາດ 3.2019
ໃບລາຍງານສະຖານະການເງິນ ແລະ ໃບລາຍງານຜົນດຳເນີນ ໄຕມາດ 2.2019
ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ ແລະ ໃບລາຍງານຜົນດຳເນີນງານ ໄຕມາດ 1.2019
ໃບລາຍງານສະຖານະການເງິນ ແລະ ໃບລາຍງານຜົນດຳເນີນງານ ໄຕມາດ 4,2018
ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ ແລະ ໃບລາຍງານຜົນດຳເນີນງານ ໄຕມາດ 3.2018
ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ ແລະ ໃບລາຍງານຜົນດຳເນີນງານ ໄຕມາດ 2.2018
ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ ແລະ ໃບລາຍງານຜົນການດຳເນິນງານ ໄຕມາດ 1.2018
ບົດລາຍງານ ປະຈຳປີ 2017
ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ ແລະ ສະຖານະການເງິນ ໄຕມາດ 4.2017
ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ ແລະ ສະຖານະການເງິນ ໄຕມາດ 3.2017
ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ ແລະ ສະຖານະການເງິນ ໄຕມາດ 2.2017
ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ ແລະ ສະຖານະການເງິນ ໄຕມາດ 1.2017
ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ ແລະ ສະຖານະການເງິນ ໄຕມາດ 4.2016
ໃບລາຍງານສະຖານະການເງິນ ໄຕມາດ 3.2016
ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ ໄຕມາດ 3.2016
ໃບລາຍງານສະຖານະການເງິນ ໄຕມາດ 2.2016
ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ ໄຕມາດ 2.2016
ໃບລາຍງານສະຖານະການເງິນ ໄຕມາດ 1.2016
ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ ໄຕມາດ 1.2016
ໃບລາຍງານສະຖານະການເງິນ ໄຕມາດ 4.2015
ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ ໄຕມາດ 4.2015
ໃບລາຍງານສະຖານະການເງິນ ໄຕມາດ 3.2015
ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ ໄຕມາດ 3.2015
ໃບລາຍງານສະຖານະການເງິນ ໄຕມາດ 2.2015
ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ ໄຕມາດທີ 2. 2015
ໃບລາຍງານສະຖານະການເງິນ ໄຕມາດ 1.2015