report
ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ ແລະ ໃບລາຍງານຜົນດຳເນີນງານ ໄຕມາດ 1.2021

01 _ Q I 2021.jpg

02 _Q I 2021.jpg

03 _Q I 2021.jpg

04_ Q I 2021.jpg

​ບົດລາຍງານຖານະການເງິນ ຜ່ານການກວດສອບຈາກພາຍນອກ ປະຈຳປີ 2020
ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ ແລະ ໃບລາຍງານຜົນດຳເນີນງານ ໄຕມາດ 4.2020
ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ ແລະ ໃບລາຍງານຜົນດຳເນີນງານ ໄຕມາດ 3.2020
ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ ແລະ ໃບລາຍງານຜົນດຳເນີນງານ ໄຕມາດ 2.2020
ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ ແລະ ໃບລາຍງານຜົນດຳເນີນງານ ໄຕມາດ 1.2020
ບົດລາຍງານ ປະຈຳປີ 2019
ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ ແລະ ໃບລາຍງານຜົນດຳເນີນງານ ໄຕມາດ 4.2019
ໃບລາຍງານສະຖານະການເງິນ ແລະ ໃບລາຍງານຜົນດຳເນີນ ໄຕມາດ 3.2019
ໃບລາຍງານສະຖານະການເງິນ ແລະ ໃບລາຍງານຜົນດຳເນີນ ໄຕມາດ 2.2019
ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ ແລະ ໃບລາຍງານຜົນດຳເນີນງານ ໄຕມາດ 1.2019
ໃບລາຍງານສະຖານະການເງິນ ແລະ ໃບລາຍງານຜົນດຳເນີນງານ ໄຕມາດ 4,2018
ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ ແລະ ໃບລາຍງານຜົນດຳເນີນງານ ໄຕມາດ 3.2018
ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ ແລະ ໃບລາຍງານຜົນດຳເນີນງານ ໄຕມາດ 2.2018
ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ ແລະ ໃບລາຍງານຜົນການດຳເນິນງານ ໄຕມາດ 1.2018
ບົດລາຍງານ ປະຈຳປີ 2017
ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ ແລະ ສະຖານະການເງິນ ໄຕມາດ 4.2017
ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ ແລະ ສະຖານະການເງິນ ໄຕມາດ 3.2017
ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ ແລະ ສະຖານະການເງິນ ໄຕມາດ 2.2017
ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ ແລະ ສະຖານະການເງິນ ໄຕມາດ 1.2017
ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ ແລະ ສະຖານະການເງິນ ໄຕມາດ 4.2016
ໃບລາຍງານສະຖານະການເງິນ ໄຕມາດ 3.2016
ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ ໄຕມາດ 3.2016
ໃບລາຍງານສະຖານະການເງິນ ໄຕມາດ 2.2016
ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ ໄຕມາດ 2.2016
ໃບລາຍງານສະຖານະການເງິນ ໄຕມາດ 1.2016
ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ ໄຕມາດ 1.2016
ໃບລາຍງານສະຖານະການເງິນ ໄຕມາດ 4.2015
ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ ໄຕມາດ 4.2015
ໃບລາຍງານສະຖານະການເງິນ ໄຕມາດ 3.2015
ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ ໄຕມາດ 3.2015
ໃບລາຍງານສະຖານະການເງິນ ໄຕມາດ 2.2015
ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ ໄຕມາດທີ 2. 2015
ໃບລາຍງານສະຖານະການເງິນ ໄຕມາດ 1.2015
ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ ໄຕມາດ 1.2015
ບົດລາຍງານ ປະຈຳປີ 2014
ບົດລາຍງານ ປະຈຳປີ 2014
ໃບລາຍງານສະຖານະການເງິນ ປະຈຳປີ 2014
ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດປະຈຳປີ 2014
ໃບລາຍງານສະຖານະການເງິນ ໄຕມາດ 4.2014
ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ ໄຕມາດທີ 4. 2014
ໃບລາຍງານສະຖານະການເງິນ ໄຕມາດ 3.2014
ໃບສະຫລຸບຊັບສົມບັດ ໄຕມາດ 3.2014
ໃບລາຍງານສະຖານະການເງິນ ໄຕມາດ 2.2014
ໃບສະຫລຸບຊັບສົມບັດ ໄຕມາດ 2.2014
ໃບລາຍງານສະຖານະການເງິນ ໄຕມາດ 1.2014
ໃບສະຫລຸບຊັບສົມບັດ ໄຕມາດ 1.2014
ບົດລາຍງານປະຈຳປີ 2013
ບົດລາຍງານປະຈຳປີ 2013
ໃບລາຍງາຍສະຖານະການເງິນ ປະຈຳປີ 2013
ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ ປະຈຳປີ 2013
ໃບລາຍງານສະຖານະການເງິນ ໄຕມາດ 4.2013
ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ ໄຕມາດ 4.2013
ໃບລາຍງານສະຖານະການເງິນ ໄຕມາດ 3.2013
ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ ໄຕມາດ 3.2013
ໃບລາຍງານສະຖານະການເງິນ ໄຕມາດ 2. 2013
ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ ໄຕມາດທີ 2. 2013
ໃບລາຍງານສະຖານະການເງິນ ໄຕມາດ 1. 2013
ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ ໄຕມາດທີ 1. 2013
ໃບລາຍງານສະຖານະການເງິນ ໄຕມາດ 4. 2012
ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ ໄຕມາດທີ 4. 2012
ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ ໄຕມາດທີ 3. 2012
ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ ໄຕມາດທີ 3. 2012
ອັດຕາ ແລກປ່ຽນ
ປັບປຸງເວລາ 10:11, 06/05/2021
ເງິນໂອນ
ເງິນຕາ ຕ່າງປະເທດ ອັດຕາ ສະເໜີຊື້ ອັດຕາ ສະເໜີຂາຍ
USD 50-100 9,400 9,425
USD 1-20 N/A 9,425
THB 500-1000 325.01 327.01
THB 20-100 N/A 327.01
EUR 50-500 11,235 11,286
EUR 1-20 N/A 11,286
JPY 85.50 87.24
CNY 1,430 1,459
CAD 6,675 6,809
GBP 12,810 13,070
VND 0.4412 0.4500
ເງິນສົດ
ເງິນຕາ ຕ່າງປະເທດ ອັດຕາ ສະເໜີຊື້ ອັດຕາ ສະເໜີຂາຍ
USD 50-100 9,400 N/A
USD 1-20 9,395 N/A
THB 500-1000 325.01 N/A
THB 20-100 324.81 N/A
EUR 50-500 11,235 N/A
EUR 1-20 11,231 N/A
JPY 85.50 N/A
CNY N/A N/A
CAD N/A N/A
GBP 12,810 N/A
VND N/A N/A
ສະກຸນເງິນ: LAK
report