Skip Ribbon Commands
Skip to main content
ເງີນກູ້ຮັບໃຊ້ການດຳເນີນທຸລະກິດ
ໜ້າຫຼັກCorporateLoansເງີນກູ້ຮັບໃຊ້ການດຳເນີນທຸລະກິດ
 

ລັກສະນະບໍລິການ:

 • ເປັນການບໍລິການກູ້ຢືມທີ່ຄ່ອງຕົວ ​ແທດ​ເໝາະຕາມຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ທີ່ກໍາລັງຕ້ອງ ການທຶນໝູນວຽນ ຫລື ຂະຫຍາຍທຸລະກິດ, ເພີ່ມຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນທາງ​ດ້ານ​ທຸລະ​ກິດ ເງິນກູ້ເພື່ອຮັບໃຊ້ການດໍາເນີນທຸລະກິດ ຂອງ Sacombank ສາມາດເຮັດໃຫ້ແຜນການຂະຫຍາຍ​ທຸລະ​ກິດຂອງທ່ານກາຍເປັນຈິງ​ໄດ້.

ອັດ​ຕາດ​ອກ​ເບ້ຍ ​ແລະ ຄ່າທໍານຽມໃນການໃຊ້ບໍລິການ:
 • ຕາມທີ່ທາງທະນາຄານໄດ້ກຳໜົດ​ໃນ​ແຕ່ລະ​ໄລຍະ
ວົງເງິນ ​ແລະ ​ໄລຍະ​ເວລາ​ໃນ​ການກູ້ຢືມ
 • ວົງເງິນ ແລະ ໄລຍະເວລາການກູ້ຢືມສູງສຸດ: ​ແມ່ນອີງໃສ່ຄວາມຕ້ອງການ ​ໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດຕົວ​ຈິງ
 • ພິ​ເສດ: ຫລັກ​ຊັບ​ຄ້ຳປະກັນທີ່​ຫລາກ​ຫລາຍ​ເຊັ່ນ: ສິດ​ນຳ​ໃຊ້​ທີ່​ດິນ, ​ເຄື່ອງ​ຈັກ, ຍານພາຫະນະ, ສິດ​ນໍາ​​ໃຊ້​ຫ້ອງ​ເຊົ່າ....
   

ເງື່ອນໄຂໃນການໃຊ້ບໍລິການ:
 • ປະກອບ​ເອກະສານສະເຫນີຂໍກູ້ຍືມຕາມແບບຟອມຂອງ Sacombank ສາຂາ ລາວ.
 • ສໍາເນົາບັດປະຈໍາຕົວ/ໜັງສືເດີນທາງ/ປື້ມສໍາມະໂນຄົວ, ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່
 • ໃບ​ທະບຽນ​ວິ​ສາ​ຫະກິດ
 • ໃບ​ອະນຸຍາດ​ຈາກ​ຂະ​ແໜງ​ການ (ຖ້າ​ມີ)
 • ໃບ​ທະບຽນ​ອາກອນ
 • ສໍາເນົາເອກະສານຢັ້ງຢືນລາຍຮັບ.
 • ເອກະສານຫລັກຊັບຄໍ້າປະກັນສະບັບ​ແທ້.
 •  
   
   
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

   

 

   
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

  

 

ເງີນກູ້ຮັບໃຊ້ການດຳເນີນທຸລະກິດ