Skip Ribbon Commands
Skip to main content
ເງີນກູ້ຮັບໃຊ້ການດຳເນີນທຸລະກິດ
ໜ້າຫຼັກCorporateLoansເງີນກູ້ຮັບໃຊ້ການດຳເນີນທຸລະກິດ
 
 
v  ລັກສະນະບໍລິການ:
·        ເປັນການບໍລິການກູ້ຢືມທີ່ຄ່ອງຕົວ ​ແທດ​ເໝາະຕາມຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ທີ່ກໍາລັງຕ້ອງການທຶນໝູນວຽນ ຫລື ຂະຫຍາຍທຸລະກິດ, ເພີ່ມຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນທາງ​ດ້ານ​ທຸລະ​ກິດ. ເງິນກູ້ເພື່ອຮັບໃຊ້ການດໍາເນີນທຸລະກິດ ຂອງ Sacombank Lao ສາມາດເຮັດໃຫ້ແຜນການຂະຫຍາຍ​ທຸລະ​ກິດຂອງທ່ານກາຍເປັນຈິງ​ໄດ້.
v  ອັດ​ຕາດ​ອກ​ເບ້ຍ ​ແລະ ຄ່າທໍານຽມໃນການໃຊ້ບໍລິການ:ຕາມທີ່ທາງທະນາຄານໄດ້ກຳນົດ​ໃນ​ແຕ່ລະ​ໄລຍະ.
v  ວົງເງິນ ​ແລະ ​ໄລຍະ​ເວລາ​ໃນ​ການກູ້ຢືມ
·         ວົງເງິນ ແລະ ໄລຍະເວລາການກູ້ຢືມ: ​ແມ່ນອີງໃສ່ຄວາມຕ້ອງການ ​ໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດຕົວ​ຈິງ.
·         ຫລັກ​ຊັບ​ຄ້ຳປະກັນ: ຕາມນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອວາງອອກໃນປັດຈຸບັນ.
v  ເງື່ອນໄຂໃນການໃຊ້ບໍລິການ: ​
·         ປະກອບ​ເອກະສານສະເໜີຂໍກູ້ຢືມຕາມແບບຟອມຂອງ Sacombank Lao.
·         ສໍາເນົາບັດປະຈໍາຕົວ/ໜັງສືຜ່ານແດນ/ປຶ້ມສໍາມະໂນຄົວ, ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່.
·         ໃບ​ທະບຽນ​ວິ​ສາ​ຫະກິດ, ໃບ​ອະນຸຍາດ​ຈາກ​ຂະ​ແໜງ​ການ (ຖ້າ​ມີ), ໃບ​ທະບຽນ​ອາກອນ, ສໍາເນົາເອກະສານຢັ້ງຢືນລາຍຮັບ.
·         ເອກະສານຫລັກຊັບຄໍ້າປະກັນສະບັບ​ແທ້.
ເງີນກູ້ຮັບໃຊ້ການດຳເນີນທຸລະກິດ