Skip Ribbon Commands
Skip to main content
ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ
ໜ້າຫຼັກCorporateເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ
 

ເງິນຝາກທຸກກີບຂອງທ່ານ ຈະໄດ້ຮັບຜົນຕອບແທນສູງສຸດ

ເງິນ​ຝາກກະ​ແສ​ລາຍ​ວັນ

ບັນຊີ​ຝາກ​ກະ​ແສ​ລາຍ​ວັນ​ເປັນ​ບັນຊີ​ທີ່​ອຳນວຍ​ຄວາມ​ສະດວກ, ວ່ອງໄວ ແລະ​ ປອດ​ໄພ, ​​ເໝາະ​ສຳ​ລັບ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ທຸລະ​ກິດ​ຂອງ​ບໍລິສັດ, ວິ​ສາ​ຫະກິດ ​ແລະ​ ອົງການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ຕ່າງໆ ທີ່​ມີ​ການ​ໃຊ້​ເງິນ​ໝູນ ວຽນ​ຕະຫຼອດ​ເວລາ, ທ່ານສາມາດໃຊ້ແຊັກ​ສັ່ງ​ຈ່າຍ​ຂອງ​ທະນາຄານ​ແທນ​ການ​ໃຊ້​ເງິນສົດ, ພ້ອມກັນນັ້ນ ທ່ານຍັງໄດ້ຮັບດອກເບ້ຍອີກດ້ວຍ.

ປະເພດສະກຸນເງິນຝາກ: 

 

 • ສະກຸນ​ເງິນ​ກີບ, ບາດ​ໄທ ​ແລະ​​​ ໂດ​ລາ​ສະ​ຫະລັດ​ອາ​ເມ​ລິ​ກາ.

ວົງ​ເງິນ​ຝາກ​ເລີ່ມ​ຕົ້ນ:

 • ສະກຸນ​ເງິນ​ກີບ: 2,000,000 ກີບ
 • ສະກຸນເງິນໂດລາສະຫະລັດ: 200 ໂດລາ
 • ສະກຸນເງິນບາດໄທ: 10,000 ບາດ

ອັດ​ຕາ​ດອກ​ເບ້ຍ:

 • ຕາມອັດຕາດອກເບ້ຍທີ່ທາງທະນາຄານໄດ້ກຳນົດ​ໃນ​ແຕ່ລະ​ໄລຍະ

ເງື່ອນໄຂການໃຊ້ບໍລິການ:

 • ສາມາດ​ເປີດ​​ໄດ້​ທຸກ​ສາຂາ ​ແລະ​ ໜ່ວຍ​ບໍລິການ​ໃນທົ່ວ​ປະ​ເທດ.
 • ທ່ານ​ສາມາດ​ນຳ​ໃຊ້​ແຊັກ​ແທນ​ເງິນສົດ​ໄດ້​ໂດຍ​ທີ່​ທ່ານ​ບໍ່​ຕ້ອງຂື້ນ​ມາ​ຖອນ​ດ້ວຍ​ຕົນ​ເອງ.
 • ສາມາດ​ຖອນ​ເງິນ​ໃນ​ຈຳນວນ​ຫລາຍ​ໄດ້ ​ແຕ່​ທ່ານຕ້ອງ​ແຈ້ງ​ລ່ວງໜ້າ​ໃຫ້​ທະນາຄານ​ຮັບ​ຮູ້​ກ່ອນ 1ຊົ່ວ​ໂມງ.
 • ສາມາດ​ໂອນ​ໄດ້​ສະດວກ​ສະບາຍ​ບໍ່ວ່າ​ຈະ​ເປັນ​ພາຍ​ໃນ​ ຫຼື ຕ່າງປະ​ເທດ.
 • ຍອດເຫຼືອໃນບັນຊີຕ່ຳສຸດ: 
                      - ບັນຊີເງິນກີບ: 500,000 ກີບ,
                      - ບັນຊີເງິນໂດລາສະຫະລັດ: 50 ໂດລາ,
                      - ບັນຊີເງິນບາດໄທ: 2,000 ບາດ.
 • ຄ່າ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ບັນຊີ:
                      - ບັນຊີເງິນກີບ: 5,000 ກີບ/​ເດືອນ
                      - ບັນຊີເງິນໂດລາສະຫະລັດ: 1 ໂດລາ/​ເດືອນ
                      - ບັນຊີເງິນບາດໄທ: 20 ບາດ/ເດືອ
  ອັດ​ຕາ​ດອກ​ເບ້ຍ:

  ບໍລິສັດ (​ວິ​ສາ​ຫະກິດ​ຄົນ​ລາວ):

 • ໃບ​ທະບຽນວິ​ສະຫະ​ກິດ
 • ໃບ​ທະບຽນອາກອນ
 • ໃບ​ອະນຸຍາດ​ຈາກ​ຂະ​ແໜງ​ການ (ຖ້າ​ມີ)
 • ບັດປະຈຳຕົວ,​ ປື້ມສຳມະ​ໂນ​ຄົວ,​ ປື້ມຜ່ານ​ແດນ ຂອງ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ວິສາ​ຫະກິດ.
 • ໃນກໍລະນີ​ທີ່​ບໍ່​ແມ່ນ​ເຈົ້າ​ຂອງ​​ວິ​ສາ​ຫະກິດ ​ແມ່ນ​ຕ້ອງ​ມີ​ໃບ​ມອບ​ສິດ​ໃນ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ໃບ​ທະບຽນ​ວິ​ສາ​ຫະກິດ ​ແລະ ​ເອກະສາ​ນອື່ນໆ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ​ເພື່ອ​ນຳ​ມາ​ເປີດ​ບັນຊີ​ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ບັດປະຈຳຕົວ​ ຂອງ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ທະບຽນ​ວິ​ສາ​ຫະກິດ.
 • ໃບ​ສະ​ໜີ​ຂໍ​ເປີດ​ບັນຊີ ​ແລະ ຂຽນ​ແບບ​​ຟອມຂໍ​ເປີດ​ບັນຊີ​ທີ່​ທາງ​ທະນາຄານ​ກຳນົດ​ໃຫ້.

ບໍລິສັດ (​ວິ​ສາ​ຫະກິດ​ຄົນ​ຕ່າງປະ​ເທດ):

 • ໃບ​ທະບຽນວິ​ສະຫະ​ກິດ 
 • ໃບ​ທະບຽນອາກອນ
 • ໃບ​ອະນຸຍາດ​ລົງທຶນ
 • ປື້ມຜ່ານ​ແດນ ຫຼື ບັດ​ແຮງ​ງານຂອງ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ບັນຊີ​ຜູ້ມີ​ອຳນາດ​ໃນ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ບັນຊີ.​
 • ໃນກໍລະນີ​ທີ່​ບໍ່​ແມ່ນ​ເຈົ້າ​ຂອງ​​ວິ​ສາ​ຫະກິດ ​ແມ່ນ​ຕ້ອງ​ມີ​ໃບ​ມອບ​ສິດ​ໃນ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ໃບ​ທະບຽນ​ວິ​ສາ​ຫະກິດ ​ແລະ ​ເອກະສາ​ນອື່ນໆ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ​ເພື່ອ​ນຳ​ມາ​ເປີດ​ບັນຊີ​ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ບັດປະຈຳຕົວ​ ຂອງ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ທະບຽນ​ວິ​ສາ​ຫະກິດ.
 • ໃບ​ສະ​ໜີ​ຂໍ​ເປີດ​ບັນຊີ ​ແລະ ຂຽນ​ແບບ​​ຟອມຂໍ​ເປີດ​ບັນຊີ​ທີ່​ທາງ​ທະນາຄານ​ກຳນົດ​ໃຫ້.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   
   
   
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ