Skip Ribbon Commands
Skip to main content
ເງິນກູ້​​ເພື່ອ​ຊື້​ລົດ​ໃຫຍ່
ໜ້າຫຼັກCorporateເງິນກູ້​​ເພື່ອ​ຊື້​ລົດ​ໃຫຍ່
 

ລັກສະນະບໍລິການ:

 • ທ່ານສາມາດເປັນເຈົ້າຂອງລົດໃນຝັນເພື່ອຮັບໃຊ້ໃນວຽກງານຂອງທ່ານໂດຍການ​​ເລືອກໃຊ້ບໍລິການກູ້ຢືມເພື່ອຊື້ລົດ ໃຫຍ່ ຂອງ Sacombank ສາຂາ ລາວ, ທ່ານຈະສາມາດມີລົດ ໃໝ່ຄັນ​ງາມໆ​ໄດ້ທັນທີ

ຜົນປະໂຫຍດຂອງບໍລິການ:

 • ການ​ປະກອບ​ເອກະສານ​ເພື່ອ​ກູ້​ຢືມ​ງ່າຍ ​ແລະ ​ກະທັດ​ຫັດ​, ວ່ອງ​ໄວ
 • ທ່ານ​ຈະ​ໄດ້​ຈ່າຍ​ອັດຕາ​ດອກ​ເບ້​ຍທີ່​ຕ່ຳ.
 • ທ່ານ​ສາມາດ​ກຳນົດ​ວັນ​ຊຳລະ​ຕາມ​ກະ​ແສ​ເງິນ​ລາຍ​ຮັບ​ຂອງ​ທ່ານ.
 • ພາຍ​ຫຼັງ​ຊຳລະ​ຕົ້ນ​ທຶນ​ຫຼຸດ​ລົງ​ແລ້ວດອກ​ເບ້ຍ​ກໍ່​ຈະ​ຫຼຸດ​ລົງ​ອີງ​ຕາມ​ການ​ໃຊ້​ເງິນ​ຕົວ​ຈິງ.

ອັດ​ຕາດ​ອກ​ເບ້ຍ ​ແລະ ຄ່າທໍານຽມໃນການໃຊ້ບໍລິການ:
 • ຕາມທີ່ທາງທະນາຄານໄດ້ກຳໜົດ​ໃນ​ແຕ່ລະ​ໄລຍະ
ວົງເງິນ ​ແລະ ​ໄລຍະ​ເວລາ​ໃນ​ການກູ້ຢືມ
 • ວົງເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມສູງສຸດ:80% ຂອງມູນຄ່າລົດທີ່​ຊື້ ​ໃນ​ກໍລະນີ​ຫລັກຊັບຄໍ້າປະກັນແມ່ນອະສັງຫາລິມະຊັບ ແລະ70%ຂອງມູນຄ່າລົດທີ່​ຊື້ ​ໃນ​ກໍ​ລະນະຫລັກຊັບຄໍ້າປະກັນແມ່ນລົດທີ່ຊື້. 
 • ໄລຍະເວລາປ່ອຍເງິນກູ້ສູງສຸດແມ່ນ: 05 ປີ ສໍາລັບ​ຫລັກຊັບຄໍ້າປະກັນແມ່ນອະສັງຫາລິມະຊັບ ແລະສໍາລັບ​ຫລັກຊັບຄໍ້າປະກັນແມ່ນລົດທີ່ຊື້​ແມ່ນ​ອີງ​ຕາມ​ແຕ່​ລະ​ກໍລະນີ.

ເງື່ອນໄຂໃນການໃຊ້ບໍລິການ:
 • ປະກອບ​ເອກະສານສະເຫນີຂໍກູ້ຢືມຕາມແບບຟອມຂອງ Sacombank ສາຂາ​ລາວ
 • ສໍາເນົາບັດປະຈໍາຕົວ/ໜັງສືເດີນທາງ/ປື້ມສໍາມະໂນຄົວ, ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່
 • ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບລົດທີ່ຈະຊື້(ໃບສະເໜີລາຄາ, ສັນຍາມັດຈໍາ...)
 • ໃບ​ທະບຽນ​ວິ​ສາ​ຫະກິດ
 • ໃບ​ອະນຸຍາດ​ຈາກ​ຂະ​ແໜງ​ການ (ຖ້າ​ມີ)
 • ໃບ​ທະບຽນ​ອາກອນ
 • ສໍາເນົາເອກະສານຢັ້ງຢືນລາຍຮັບ
 • ເອກະສານຫລັກຊັບຄໍ້າປະກັນສະບັບ​ແທ້.

   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

   
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ເງິນກູ້​​ເພື່ອ​ຊື້​ລົດ​ໃຫຍ່