Skip Ribbon Commands
Skip to main content
ເງິນກູ້ທີ່ຄ້ຳປະກັນດ້ວຍປື້ມເງິນຝາກປະຈຳ
ໜ້າຫຼັກCorporateLoansເງິນກູ້ທີ່ຄ້ຳປະກັນດ້ວຍປື້ມເງິນຝາກປະຈຳ
 
 

ລັກສະນະບໍລິການ:

 • ທ່ານທີ່ຕ້ອງການທຶນໄປຫມູນວຽນໃນບໍລິສັດໂດຍທີ່ທ່ານອາດຈະຄິດປິດບັນຊີເງິນຝາກປະຈຳ. ແຕ່ສຳລັບ Sacombank ແລ້ວ ທ່ານບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເຮັດແບບນັ້ນ ທ່ານສາມາດນໍາປື້ມເງິນຝາກປະຈຳຂອງທ່ານ ມາ​ເປັນ​ຫລັກ​ຊັບ​ຄໍ້າ​ປະກັນ​ເພື່ອ​ກູ້​ຢືມ.

ຜົນປະໂຫຍດຂອງບໍລິການ:

 • ຕອບສະຫນອງຕາມຄວາມຕ້ອງການ ທາງ​ດ້ານທຶນຮອນຂອງທ່ານໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ​.  ໄດ້ຮັບດອກເບ້ຍຕາມປົກກະຕິ
 • ເວລາກູ້ຢືມບໍ່ເກີນໄລຍະກຳນົດທີ່ຍັງເຫຼືອຂອງປື້ມເງິນຝາກປະຈຳ ທີ່ນຳມາຮັບປະກັນການກູ້
 • ປະກອບເອກະສານບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ

ປະ​ເພດ​ສະ​ກຸມ​ເງິນ:

 • ສະກຸນເງິນທີ່ໃຫ້ກູ້ຢືມ: ເງິນກີບ, ເງິນບາດ, ເງິນໂດລາສະຫະລັດ
ວົງ​ເງິນ​ກູ້:
 • ວົງເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມສູງສຸດ: 95% ຂອງມູນຄ່າໃນບັນຊີເງິນຝາກປະຈຳ ຂອງທະນາຄານ Sacombank ສາຂາ ລາວ ແລະ 90% ຂອງມູນຄ່າໃນບັນຊີເງິນຝາກຂອງສະຖາບັນການເງິນອື່ນ

ອັດ​ຕາດ​ອກ​ເບ້ຍ ​ແລະ ຄ່າທໍານຽມໃນການໃຊ້ບໍລິການ:
 • ຕາມທີ່ທາງທະນາຄານໄດ້ກຳໜົດ​ໃນ​ແຕ່ລະ​ໄລຍະ

 

ເງື່ອນໄຂໃນການໃຊ້ບໍລິການ:
 • ປະກອບ​ເອກະສານສະເຫນີຂໍກູ້ຍືມຕາມແບບຟອມຂອງ Sacombank ສາຂາ ລາວ.
 • ສໍາເນົາບັດປະຈໍາຕົວ/ໜັງສືເດີນທາງ/ປື້ມສໍາມະໂນຄົວ
 • ໃບ​ທະບຽນ​ວິ​ສາ​ຫະກິດ
 • ໃບ​ອະນຸຍາດ​ຈາກ​ຂະ​ແໜງ​ການ (ຖ້າ​ມີ)
 • ໃບ​ທະບຽນ​ອາກອນ
 • ປື້ມບັນຊີເງິນຝາກປະຈໍາ​ສະບັບ​ແທ້.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ເງິນກູ້ທີ່ຄ້ຳປະກັນດ້ວຍປື້ມເງິນຝາກປະຈຳ