Skip Ribbon Commands
Skip to main content
ສິນເຊື່ອເບີກເກີນບັນຊີເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ
ໜ້າຫຼັກCorporateLoansສິນເຊື່ອເບີກເກີນບັນຊີເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ
 
v  ຈຸດປະສົງ: ຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຕ້ອງການທຶນຢ່າງທັນເວລາ ໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ
v  ລັກສະນະຜະລິດຕະພັນ:
·        ວົງເງິນສະໜອງທຶນ: ສູງສຸດເຖິງ 100% ຂອງມູນຄ່າຫຼັກຊັບຄໍ້າປະກັນ ແຕ່ບໍ່ເກີນຕາມກໍານົດອັດຕາການປ່ອຍສິນເຊື່ອ ອີງຕາມນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອກ່ຽວກັບຫຼັກຊັບຄໍ້າປະກັນປະຈຸບັນ.
·         ວົງເງິນເບີກເກີນ: ອີງຕາມວົງເງິນ ທາງທະນາຄານໄດ້ກໍານົດໃຫ້.
v  ຄຸນປະໂຫຍດຂອງຜະລິດຕະພັນ:
·        ສາມາດນໍາໃຊ້ທຶນສໍາຮອງ (ວົງເງິນເບີກເກີນບັນຊີ) ມາໝູນໃຊ້ໃນຍາມຈໍາເປັນ ເພື່ອເສີມສະພາບຄ່ອງ ໃຫ້ທຸລະກິດດໍາເນີນໄປດ້ວຍດີ.
·         ນຳໃຊ້ທຶນຢ່າງທັນໃຈ ແລະ ຊຳລະໜີ້ໄດ້ສະດວກ.
·         ຂັ້ນຕອນເອກະສານງ່າຍດາຍ ແລະ ວ່ອງໄວ.
v  ສະກຸນເງິນ: ກີບ, ບາດ, ໂດລາ.
v  ຫຼັກຊັບຄໍ້າປະກັນ: ອະສັງຫາລິມະຊັບ ຫຼື ບັນຊີເງິນຝາກ (ປຶ້ມບັນຊີເງິນຝາກປະຢັດ ຫຼື ຝາກປະຈຳ), ເອກະສານມີຄ່າໂດຍແມ່ນທະນາຄານ ຊາຄອມແບັງ ລາວ ເປັນຜູ້ອອກໃຫ້.
v  ບັນຊີທີ່ນຳໃຊ້: ບັນຊີເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ.
v  ໄລຍະເວລາ: ສູງສຸດ 12 ເດືອນ.
v  ອັດຕາດອກເບ້ຍ ແລະ ຄ່າທຳນຽມ: ຕາມທີ່ທາງທະນາຄານໄດ້ກຳໜົດ​ໃນ​ແຕ່ລະ​ໄລຍະ.
v ຂັ້ນຕອນເອກະສານປະກອບມີ: ຕາມລະບຽບຂອງການອະນຸມັດສິນເຊື່ອໃນປະຈຸບັນ.
ສິນເຊື່ອເບີກເກີນບັນຊີເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ