Skip Ribbon Commands
Skip to main content
ການສະໜອງທຶນ ເພື່ອການນໍາເຂົ້າ ຈາກຕະຫຼາດ ສ.ສ ຫວຽດນາມ.
ໜ້າຫຼັກCorporateLoansການສະໜອງທຶນ ເພື່ອການນໍາເຂົ້າ ຈາກຕະຫຼາດ ສ.ສ ຫວຽດນາມ.
 

 


 

v  ຈຸດປະສົງ: ຕອບສະໜອງທຶນໃຫ້ບໍລິສັດ ຫຼື ວິສາຫະກິດເອກະຊົນ ໃນການເພີ່ມທຶນໝູນວຽນ ເພື່ອນໍາໃຊ້ແຫຼ່ງທຶນເຂົ້າໃນການຊໍາລະຄ່າສິນຄ້ານໍາເຂົ້າ ໃຫ້ແກ່ ບໍລິສັດ ຫຼື ໃຫ້ບຸກຄົນ.
v  ວົງເງິນສະໜອງທຶນ: ຕາມລະບຽບການກໍານົດ ຂອງ ທະນາຄານ Sacombank Lao ໃນການໃຫ້ກູ້ຢືມເພື່ອການດຳເນີນທຸລະກິດ ຫຼື ໃຫ້ກູ້ຢືມເພື່ອການຊົມໃຊ້.
v  ສະກຸນເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ: LAK, ສະກຸນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ.
v  ຫຼັກຊັບຄໍ້າປະກັນ: ຕາມລະບຽບການກຳນົດ ຂອງ ທະນາຄານ Sacombank Lao ໃນການໃຫ້ກູ້ຢືມເພື່ອການດຳເນີນທຸລະກິດ ຫຼື ໃຫ້ກູ້ຢືມເພື່ອການຊົມໃຊ້.
v  ເງື່ອນໄຂປະຕິບັດ:
·         ຝ່າຍຂາຍສິນຄ້າ: ແມ່ນເຈົ້າຂອງສັນຍາການຄ້າ, ເປັນຝ່າຍໄດ້ຮັບບ້ວງຕ້ອງຮັບ ທີ່ເກີດຈາກການຊື້ຂາຍສິນຄ້າ ຕາມການຕົກລົງໃນສັນຍາການຄ້າ ໂດຍຮັບການເຫັນດີຈາກ Sacombank ຫວຽດນາມ ໃນການປະຕິບັດຊໍາລະ.
·         ຝ່າຍຊື້ສິນຄ້າ: ແມ່ນລູກຄ້າ ຂອງ ທະນາຄານ Sacombank Lao ແລະ ໄດ້ຮັບການເຫັນດີ ຈາກ ທະນາຄານ Sacombank Lao ໃນການໃຫ້ວົງເງິນສິນເຊື່ອ.
·         ໄລຍະການຊຳລະແມ່ນຍັງກຳນົດຊຳລະສູງສຸດແມ່ນ 180 ວັນ.
v  ຂັ້ນຕອນເອກະສານປະກອບມີ: ຕາມລະບຽບຂອງການອະນຸມັດສິນເຊື່ອໃນປະຈຸບັນ.
ການສະໜອງທຶນ ເພື່ອການນໍາເຂົ້າ ຈາກຕະຫຼາດ ສ.ສ ຫວຽດນາມ.