Skip Ribbon Commands
Skip to main content
ການບໍລິການຜ່ານແຟັກ
ໜ້າຫຼັກCorporateServicesການບໍລິການຜ່ານແຟັກ
 

ການບໍລິການຜ່ານແຟັກ


ເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການ ຂອງ ລູກຄ້ານິຕິບຸກຄົນທີ່ບໍ່ສະດວກຂື້ນມາເຊັນເອກະສານຊຳລະຕ່າງໆທີ່ Sacombank, ທະນາຄານພວກຂ້າພະເຈົ້າຂໍສະເຫນີການບໍລິການຜ່ານແຟັກໂດຍມີບັນດາເງື່ອນໄຂງ່າຍໆດັ່ງລຸ່ມນີ້:

  • ທ່ານພຽງແຕ່ເປີດບັນຊີກະແສລາຍວັນກັບທະນາຄານ
  • ທ່ານພຽງແຕ່ເຊັນສັນຍາການບໍລິການຜ່ານແຟັກນຳທະນາຄານ
  • ທ່ານພຽງແຕ່ປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂທີ່ລະບຸໃນສັນຍາ

ພຽງເທົ່ານັ້ນທ່ານກໍ່ສາມາດລົງທະບຽນການບໍລິການຜ່ານແຟັກໄດ້ໂດຍທີ່ທ່ານຢູ່ຫ້ອງການທ່ານກໍ່ສາມາດ ຖອນເງິນ, ໂອນເງິນພາຍໃນ ຫຼື ຕ່າງປະເທດ ຫຼື ປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂການຊຳລະຜ່ານແຟັກທີ່ລະບຸໃນ ສັນຍາທັນທີ, ເຊິ່ງເອກະສານສະບັບຕົ້ນສາມາດປະກອບໃຫ້ທະນາຄານພາຍໃນ 07 ວັນຕາມຂໍ້ກຳນົດ.

ການບໍລິການຜ່ານແຟັກ