Skip Ribbon Commands
Skip to main content
ການຊໍາລະ ທາງດ້ານການຄ້າ ຕາມເຂດຊາຍແດນ ລາວ - ຫວຽດນາມ
ໜ້າຫຼັກCorporateServicesການຊໍາລະ ທາງດ້ານການຄ້າ ຕາມເຂດຊາຍແດນ ລາວ - ຫວຽດນາມ
 

ການຊໍາລະ ທາງດ້ານການຄ້າ ຕາມເຂດຊາຍແດນ ລາວ - ຫວຽດນາມ

v  ຈຸດປະສົງ: ເພື່ອຕອບສະໜອງ ການຊໍາລະ ໃຫ້ຜູ້ຄ້າຊາຍແດນ, ວິສາຫະກິດ/ບໍລິສັດ ທີ່ເຮັດທຸລະກິດ ການນໍາເຂົ້າສິນຄ້າ, ການບໍລິການທາງດ້ານການຄ້າຜ່ານຊາຍແດນ ລາວ-ຫວຽດ ດ້ວຍສະກຸນເງິນ VND ແລະ ເງິນ LAK.

v  ຄຸນປະໂຫຍດ:

·         ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາດີ.

·         ການໃຫ້ບໍລິການວ່ອງໄວ.

·         ຈຸດບໍລິການມີຫຼາຍ ຢູ່ ສສ ຫວຽດນາມ ແລະ ສປປ ລາວ.

v  ຄ່າທໍານຽມ: ຕາມການແຈ້ງການຄ່າທໍານຽມຂອງທະນາຄານ Sacombank Lao ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.

v  ເອກະສານປະກອບມີ: ໃບສະເຫນີ ແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ.

ການຊໍາລະ ທາງດ້ານການຄ້າ ຕາມເຂດຊາຍແດນ ລາວ - ຫວຽດນາມ