ອັດຕາ ແລກປ່ຽນ
ປັບປຸງເວລາ 9:05, 23/07/2019
ເງິນໂອນ
ເງິນຕາ ຕ່າງປະເທດ ອັດຕາ ສະເໜີຊື້ ອັດຕາ ສະເໜີຂາຍ
USD 50-100 8,651 8,681
USD 1-20 N/A 8,681
THB 500-1000 288.00 290.00
THB 20-100 N/A 290.00
EUR 50-500 9,700 9,744
EUR 1-20 N/A 9,744
JPY 78.97 80.57
CNY 1,239 1,264
CAD 6,333 6,460
GBP 10,582 10,797
VND 0.3768 0.3845
ເງິນສົດ
ເງິນຕາ ຕ່າງປະເທດ ອັດຕາ ສະເໜີຊື້ ອັດຕາ ສະເໜີຂາຍ
USD 50-100 8,651 N/A
USD 1-20 8,638 N/A
THB 500-1000 288.00 290.00
THB 20-100 287.84 290.00
EUR 50-500 9,700 9,744
EUR 1-20 9,695 9,744
JPY 78.97 80.57
CNY N/A N/A
CAD N/A N/A
GBP 10,582 10,797
VND N/A N/A
ສະກຸນເງິນ: LAK