ອັດຕາດອກເບັ້ຍ
ອັດຕາດອກເບ້ຍຝາກປະຢັດສະສົມ

​ໄລຍະເວລາ(ປີ)

ອັດຕາດອກເບ້ຍ (%/ປີ)

LAK

THB

USD

1

5.59%

4.25%

4.25%

2

6.71%

5.30%

5.30%

3

6.77%

5.90%

5.90%

4

6.83%

6.00%

6.00%

5 ເຖິງ 15

6.90%.90%

6.10%

6.10%

ເງິນຝາກມີກຳນົດ
ເງິນຝາກປະຢັດບໍ່ມີກຳນົດ ແລະ ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ
ເງິນຝາກປະຈຳສຳລັບ ວິສາຫະກິດ
ອັດຕາ ແລກປ່ຽນ
ປັບປຸງເວລາ 8:59, 19/09/2019
ເງິນໂອນ
ເງິນຕາ ຕ່າງປະເທດ ອັດຕາ ສະເໜີຊື້ ອັດຕາ ສະເໜີຂາຍ
USD 50-100 8,778 8,813
USD 1-20 N/A 8,813
THB 500-1000 298.00 300.00
THB 20-100 N/A 300.00
EUR 50-500 9,623 9,666
EUR 1-20 N/A 9,666
JPY 79.30 80.91
CNY 1,234 1,259
CAD 6,330 6,457
GBP 10,623 10,839
VND 0.3970 0.4050
ເງິນສົດ
ເງິນຕາ ຕ່າງປະເທດ ອັດຕາ ສະເໜີຊື້ ອັດຕາ ສະເໜີຂາຍ
USD 50-100 8,778 N/A
USD 1-20 8,769 N/A
THB 500-1000 298.00 N/A
THB 20-100 297.75 N/A
EUR 50-500 9,623 N/A
EUR 1-20 9,618 N/A
JPY 79.30 N/A
CNY N/A N/A
CAD N/A N/A
GBP 10,623 N/A
VND N/A N/A
ສະກຸນເງິນ: LAK