ອັດຕາດອກເບັ້ຍ
ອັດຕາດອກເບ້ຍຝາກປະຢັດສະສົມ

​ໄລຍະເວລາ(ປີ)

ອັດຕາດອກເບ້ຍ (%/ປີ)

LAK

THB

USD

1

5.59%

4.25%

4.25%

2

6.71%

5.30%

5.30%

3

6.77%

5.90%

5.90%

4

6.83%

6.00%

6.00%

5 ເຖິງ 15

6.90%.90%

6.10%

6.10%

ເງິນຝາກມີກຳນົດ
ເງິນຝາກປະຢັດບໍ່ມີກຳນົດ ແລະ ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ
ເງິນຝາກປະຈຳສຳລັບ ວິສາຫະກິດ
ອັດຕາ ແລກປ່ຽນ
ປັບປຸງເວລາ 9:37, 05/12/2019
ເງິນໂອນ
ເງິນຕາ ຕ່າງປະເທດ ອັດຕາ ສະເໜີຊື້ ອັດຕາ ສະເໜີຂາຍ
VND 0.3970 0.4010
USD 50-100 8,830 8,874
USD 1-20 N/A 8,874
THB 500-1000 305.90 307.90
THB 20-100 N/A 307.90
EUR 50-500 9,771 9,815
EUR 1-20 N/A 9,815
JPY 79.75 81.37
CNY 1,230 1,255
CAD 6,330 6,457
GBP 11,390 11,621
ເງິນສົດ
ເງິນຕາ ຕ່າງປະເທດ ອັດຕາ ສະເໜີຊື້ ອັດຕາ ສະເໜີຂາຍ
VND N/A N/A
USD 50-100 8,830 N/A
USD 1-20 8,830 N/A
THB 500-1000 305.90 N/A
THB 20-100 305.60 N/A
EUR 50-500 9,771 N/A
EUR 1-20 9,766 N/A
JPY 79.75 N/A
CNY N/A N/A
CAD N/A N/A
GBP 11,390 N/A
ສະກຸນເງິນ: LAK