ບໍລິການດ້ານການທະນາຄານ ສຳລັບລູກຄ້າບຸກຄົນ
 
ບໍລິການດ້ານການທະນາຄານ ສຳລັບລູກຄ້າທຸລະກິດ
 
ອັດຕາ ແລກປ່ຽນ
ປັບປຸງເວລາ 9:50, 22/06/2017
ເງິນໂອນ
ເງິນຕາ ຕ່າງປະເທດ ອັດຕາ ສະເໜີຊື້ ອັດຕາ ສະເໜີຂາຍ
VND 0.3691 0.3765
USD 8,243 8,270
THB 250.02 251.90
EUR 9,025 9,070
GBP 10,098 10,300
JPY 71.57 73.00
CNY 1,210 1,234
ເງິນສົດ
ເງິນຕາ ຕ່າງປະເທດ ອັດຕາ ສະເໜີຊື້ ອັດຕາ ສະເໜີຂາຍ
VND N/A N/A
USD 8,243 N/A
THB 250.02 N/A
EUR 9.025 9,070
GBP 10,098 10,300
JPY 71.57 73.00
CNY N/A N/A
ສະກຸນເງິນ: LAK