ຕິດຕໍ່ພົວພັນ
Off  Telex  VNI  VIQR  General (Telex, Vni, Viqr)
ຕິດຕໍ່ພົວພັນ
ທະນາຄານ:
ຊື່(*):
ຕຳແໜ່ງ:
ທີ່ຢູ່ທະນາຄານ:
ໂທລະສັບ:
ແຟັກ:
ອີເມວ(*):
ຫົວຂໍ້(*):
ເນື້ອໃນ(*):
ລະຫັດຢືນຢັນ(*):
ອັດຕາ ແລກປ່ຽນ
ປັບປຸງເວລາ 9:10, 25/05/2020
ເງິນໂອນ
ເງິນຕາ ຕ່າງປະເທດ ອັດຕາ ສະເໜີຊື້ ອັດຕາ ສະເໜີຂາຍ
USD 50-100 8,962 9,006.46
USD 1-20 N/A 9,006.46
THB 500-1000 301.20 303.20
THB 20-100 N/A 303.20
EUR 50-500 9,689 9,733
EUR 1-20 N/A 9,733
JPY 81.22 82.87
CNY 1,275 1,301
CAD 6,330 6,457
GBP 10,677 10,894
VND 0.4150 0.4212
ເງິນສົດ
ເງິນຕາ ຕ່າງປະເທດ ອັດຕາ ສະເໜີຊື້ ອັດຕາ ສະເໜີຂາຍ
USD 50-100 8,962 N/A
USD 1-20 8,962 N/A
THB 500-1000 301.20 N/A
THB 20-100 301.12 N/A
EUR 50-500 9,789 N/A
EUR 1-20 9,785 N/A
JPY 81.22 N/A
CNY N/A N/A
CAD N/A N/A
GBP 10,677 N/A
VND N/A N/A
ສະກຸນເງິນ: LAK