ຕິດຕໍ່ພົວພັນ
Off  Telex  VNI  VIQR  General (Telex, Vni, Viqr)
ຕິດຕໍ່ພົວພັນ
ທະນາຄານ:
ຊື່(*):
ຕຳແໜ່ງ:
ທີ່ຢູ່ທະນາຄານ:
ໂທລະສັບ:
ແຟັກ:
ອີເມວ(*):
ຫົວຂໍ້(*):
ເນື້ອໃນ(*):
ລະຫັດຢືນຢັນ(*):
ອັດຕາ ແລກປ່ຽນ
ປັບປຸງເວລາ 12:00, 28/10/2020
ເງິນໂອນ
ເງິນຕາ ຕ່າງປະເທດ ອັດຕາ ສະເໜີຊື້ ອັດຕາ ສະເໜີຂາຍ
USD 50-100 9,246 9,259
USD 1-20 N/A 9,259
ເງິນສົດ
ເງິນຕາ ຕ່າງປະເທດ ອັດຕາ ສະເໜີຊື້ ອັດຕາ ສະເໜີຂາຍ
USD 50-100 9,246 N/A
USD 1-20 9,241 N/A
ສະກຸນເງິນ: LAK